ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις»

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προσεγγίζει την «καινοτομία» υπό την ευρύτερη έννοια, ως μια διαδικασία που καταλαμβάνει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και διατρέχει την τεχνολογική και οργανωτική ικανότητα, τις επιχειρησιακές πρακτικές και τα επιχειρηματικά υποδείγματα καθώς και τις σχέσεις των επιχειρήσεων με το ευρύτερο σύστημα καινοτομίας. Για τον σκοπό αυτό, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει σχεδιάσει συγκεκριμένες δράσεις υποστήριξης της καινοτομίας, οι οποίες αναπτύσσονται με προσανατολισμό:

  • στη διάχυση γνώσης και πληροφόρησης προς τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για θέματα καινοτομίας,
  • στην ανάλυση αναγκών των επιχειρήσεων και στην ενίσχυση των διαδικασιών παραγωγής και διάχυσης τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών,
  • στην τεχνολογική διαμεσολάβηση ανάμεσα σε μικρές επιχειρήσεις και φορείς καινοτομίας καθώς και
  • στην υποστήριξη των δι-επιχειρησιακών συνεργασιών και δικτυώσεων.

Οι δράσεις υποστήριξης αφορούν τόσο την ενημέρωση και την επιμόρφωση όσο και την εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων. Η ενημέρωση των επιχειρήσεων και του ευρύτερου κοινού πραγματοποιείται μέσα από την έκδοση οδηγών και εγχειριδίων, την δημιουργία ενημερωτικών video, τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων κ.α. Επιπλέον, υλοποιούνται επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με: α) παρουσίαση και κατανόηση βασικών και σύγχρονων σχετικών εννοιών, β) παρουσίαση εργαλείων διαχείρισης της καινοτομίας και γ) ανάδειξη και ανάλυση καλών πρακτικών εφαρμογής καινοτομιών και διαμόρφωσης σχημάτων συνεργασίας.

Η εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη παρέχεται τόσο σε μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και σε ομάδες επιχειρήσεων και επιχειρηματικά δίκτυα. Η εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για μεμονωμένες επιχειρήσεις περιλαμβάνει πρακτική καθοδήγηση και υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας, από εξειδικευμένους συμβούλους, μέσα από την προετοιμασία και την εκπόνηση Σχεδίων Καινοτομίας. Επιπλέον, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναγνωρίζοντας τη σημασία των συνεργασιών και των συνεργατικών σχηματισμών παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης για την ενθάρρυνση δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών και «έξυπνων επιχειρηματικών δικτύων». Τέλος, το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών ολοκληρώνουν η ενημέρωση και καθοδήγηση σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και η διαμεσολάβηση καινοτομίας με την οργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων/επισκέψεων.