Η Περιοχή Παρέμβασης της Πράξης

Η Περιοχή Παρέμβασης του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου και πιο ειδικά η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Η Αυτοδιοικητική Αρχιτεκτονική της Περιφερειακή Ενότητας Άρτας περιλαμβάνει τους ακόλουθους Δήμους:

  • Δήμος Αρταίων με έδρα την Άρτα αποτελούμενος από τους δήμους: α. Αρταίων β. Αμβρακικού γ. Βλαχερνών δ. Φιλοθέης και ε. Ξηροβουνίου, οι οποίοι καταργούνται.
  • Δήμος Νικολάου Σκουφά με έδρα το Πέτα και ιστορική έδρα το Κομμένο αποτελούμενος από τους δήμους: α. Πέτα β. Αράχθου γ. Κομποτίου και τη κοινότητα Κομμένου, οι οποίοι καταργούνται.
  • Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη με έδρα την Άνω Καλεντίνη αποτελούμενος από τους δήμους: α. Ηράκλειας β. Γεωργίου Καραϊσκάκη και γ. Τετραφυλίας οι οποίοι καταργούνται
  • Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων με έδρα το Βουλγαρέλι αποτελούμενος από τους δήμους: α. Αθαμανίας β. Αγνάντων και τις κοινότητες α. Θεοδωριανών β. Μελισσουργών, οι οποίοι καταργούνται.

Η Περιοχή Παρέμβασης

Περιοχή Παρέμβασης είναι η Περιφερειακή Ενότητα Άρτα στο σύνολό της. Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» συμμετέχουν Τοπικοί και Κλαδικοί Φορείς, Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α΄ και Β' Βαθμού), ΝΠΙΔ και ένας μια ΜΚΟ. Κατά το σχεδιασμό των ενεργειών στις οποίες διαρθρώνεται το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων της περιοχής, λήφθηκαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες συνολικά της περιοχής και πραγματοποιήθηκε ιεράρχηση των τοπικών αναγκών με στόχο η δέσμη των παρεμβάσεων που προτείνεται να καλύπτει το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Για τον σκοπό αυτό αναλύθηκαν οι προοπτικές με γνώμονα α) την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Νομού που αφορούν στην γεωγραφική του θέση, στον φυσικό του πλούτο, τις φυσικές ομορφιές, τον αναπτυγμένο πρωτογενή τομέα και το διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν όπως αυτό προωθείται μέσα από την άσκηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και β) τις ανάγκες και τα οξυμένα προβλήματα ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού των Μακροχρόνια Ανέργων άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και των Αρχηγών Μονογονεικών Οικογενειών που διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.