Συνοπτική Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης

Το σχέδιο δράσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών που αφορούν στην δικτύωση τόσο μεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, των τοπικών παραγωγικών και οικονομικών φορέων όσο και μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάδειξη καλών πρακτικών. Στο σχέδιο δράσης εντάσσονται ενέργειες κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων για την διευκόλυνση της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ενσωμάτωσης στην τοπική αγορά εργασίας αλλά και επιχειρηματικής συμβουλευτικής για την ενεργοποίηση, ευαισθητοποίηση των εργοδοτών σε θέματα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και την υποστήριξη τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων τους, μέσα από την πρόσβαση στους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και εργαλεία. Το σχέδιο διέπεται από δράσεις ενημέρωσης , ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας και αποτελεί μια ergo-δυναμική παρέμβαση για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης. Τέλος, μέσα από την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του ΕΣΠΑ και πιο ειδικά των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, επιδιώκεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας (ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων υφιστάμενων επιχειρήσεων) και δίνεται και η δυνατότητα στους ωφελούμενους που το επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις που περιλαμβάνει η πράξη είναι οι ακόλουθες:

Πιο ειδικά: αντικείμενο της πράξης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με σκοπό:

  • Την προετοιμασία για την ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας των ωφελουμένων.
  • Την ανάπτυξη τεχνικών και των γνώσεων που απαιτούνται για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει ο Ν. 4019/2011 « Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» σε τρόπο ώστε να δημιουργηθεί το πλαίσιο για να γίνει πράξη η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων Κοινωνικών Επιχειρήσεων Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού – Κοιν.Σεπ στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
  • Την επιχειρηματική συμβουλευτική για την ίδρυση επιχειρήσεων από τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων των προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων του ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται στους ωφελούμενους κάθε δυνατή υποστήριξη ως ακολούθως:

  1. Για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής (ενημέρωση για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών) και υποστήριξη κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν.
  2. Για την ίδρυση των κοινωνικών επιχειρήσεων, παρέχονται Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  3. Οι εκατό (100) ωφελούμενοι που θα επιλεγούν και θα αποτελούν την ομάδα στόχου της παρέμβασης θα συμμετέχουν σε πέντε (5) προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε ομάδες των είκοσι (20) ατόμων ανά πρόγραμμα.
  4. Στο σχέδιο δράσης εντάσσονται ενέργειες δικτύωσης και προβολής των αποτελεσμάτων της ΑΣ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ», ενέργειες Ενημέρωσης- Ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και εκτός από τη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας που παρέχεται στους ωφελούμενους προβλέπονται δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επαγγελματικής συμβουλευτικής. Τέλος, στο σχέδιο δράσης εντάσσονται και υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους εργοδότες της περιοχής (εταιρική κοινωνική ευθύνη, υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και ενημέρωση για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης των επιχειρήσεων της περιοχής επικέντρωσης των δράσεων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης).